BMe Kutatói pályázat


Komjáthy Júlia
 

email cím

honlapMatematika és Számítástudományok Doktori Iskola

BME TTK, Sztochasztika Tanszék/Matematika Intézet

Témavezető: Simon Károly


Az internet matematikája – Hálózatmodellezés fraktálokkal

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Kutatásom során az internet jövőjét érintő matematikai kutatási kérdésekkel, elsősorban különböző hálózatmodellek matematikai vizsgálatával foglalkozom. Célunk olyan modellek matematikai leírása, illetve megadása, melyek különböző szempontokból jól modellezik a valós hálózatok bizonyos csoportjait: például hierarchikus szerkezet mellett mutatnak skálafüggetlen eloszlást, vagy közösségi hálózatot imitálandó, a hálózat erősen linkelt kisebb közösségekből áll, melyeket gyenge élek tartanak össze. Hasonló modellek nagy érdeklődésre tartanak számot mind a matematikai, mind az alkalmazott tudományok körében.

A kutatóhely rövid bemutatása

A Sztochasztika Tanszék Közép-Európa legerősebb, nemzetközi szinten elismert kutatóhelye a valószínűségszámítás területén. Professzorai Szász Domokos (MTA alelnöke, dinamikai rendszerek), Tóth Bálint (tanszékvezető, véletlen bolyongások, sztochasztikus folyamatok)  és Simon Károly (OTKA Matematikai Bizottság elnök, véletlen és determinisztikus fraktálok) kutatási témájuk legjelentősebb külföldi folyóirataiban publikálnak és plenáris előadói témakörük legjelentősebb nemzetközi konferenciáinak. A fiatalabb generációban olyan nemzetközileg elismert docensek állnak, mint Balázs Márton (kölcsönható részecskerendszerek), Tóth Péter (dinamikai rendszerek) és Székely Balázs (alkalmazott valószínűségszámítás).

A Sztochasztika Szeminárium hazánk kiemelkedően jeles valószínűségszámítási szemináriuma, melyen a világ legnevesebb valószínűségszámítással foglalkozó kutatói rendszeresen tartanak előadásokat. A tanszék nagy hangsúlyt fektet a következő generáció nevelésére:  nem véletlen, ha a kiváló kutatási környezetben kiemelkedően magas a tanszéki témavezetéssel készült diplomák, TDK-k száma, emellett a doktoranduszok rendkívül nagy létszáma is jelzi, hogy támogató, segítő háttérrel gyümölcsöző munkát lehet folytatni. A tanszékünkön végzett doktoranduszok jelentős része vezető USA-beli és európai egyetemeken kap posztdoktori állást.

A kutatás történetének, tágabb kontextusának bemutatása 

Az internet jövőjét érintő alapkutatásokra öt intézet (köztük a BME Matematikai Intézet) közös konzorciális projektet nyert el OTKA NKTH 77778 számmal, melynek vezetője Simon Károly egyetemi tanár. E projekt keretében kutatásom a  jövő internetét érintő matematikai problémákkal foglalkozik. Mivel ez egy új kutatási irány a tanszéken, ezért rendkívül fontosnak tartottuk, hogy kapcsolatokat alakítsunk ki a témában kutató legfontosabb hazai és nemzetközi csoportokkal. Ennek szellemében összesen három hónapot töltöttem a múlt évben a Microsoft Research (Seattle) elméleti kutatócsoportjában. Célunkat, hogy a témában folyó nemzetközileg fontos irányokkal megismerkedjünk, elértük. A csoport vezetőjével, Yuval Peres-zel két közös cikkem előkészületben van, továbbá Anna Karlinnal, a University of Washington professzorával kialakított kapcsolat eredményezte egy MSc és egy BSc diplomamunka témáját. Közös kutatásba kezdtünk Bollobás Béla professzorral is, aki a véletlen gráfok témakörének egyik leghíresebb művelője a világon. Ennek az együttműködésnek a kiinduló pontjául Kertész János (BME, Fizika Intézet, complex networks) által folytatott szociális hálózat-modellekhez kötődő kutatások szolgáltak. Kapcsolatba léptünk Vicsek Tamással (ELTE) is. Az általa és társszerzői által kidolgozott modell továbbfejlesztéséből írt cikkünket elfogadták a Chaos, Solitons and Fractals folyóiratban és a napokban kerül publikálásra. A továbbiakban ennek a cikknek tartalmát mutatom be.


A kutatás célja, a megválaszolandó kérdések

Az elmúlt két évtizedben nagy tudományos figyelem fordult a komplex hálózatok (ilyenek többek között bizonyos  biológiai, szociális hálózatok, illetve internetkapcsolat-hálózatok) modellezése felé. A kutatások több, különféle hálózatmodellhez vezettek, melyek a valós hálózatok különböző tulajdonságaira próbálnak közelítőleg jó modellel szolgálni. Általában cél, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott csúcs fokáról (vagyis a belőle induló élek számáról) elmondhassuk, hogy eloszlása skálafüggetlen (hatványlecsengésű), azaz elég nagy fokú csúcsok is szerepeljenek a gráfban, de a csúcsok többségének igen kicsi legyen a fokszáma. Az ilyen típusú modellek között sok a véletlen, dinamikusan növekvő, úgynevezett preferenciális kapcsolódású modell. Teljesen más jellegű megközelítéssel élt Barabási, Ravasz és Vicsek, [1]  akik egy determinisztikus, hierarchikus szerkezetű gráfsorozatot vezettek be, (lásd 1. ábra) mely a valós hálózatok hierarchikus felépítését, illetve a fokszámeloszlás skálafüggetlen jellegét tükrözte, egy bizonyos (γ=1+log 3/log 2) hatványkitevővel. A gráfsorozat egy enyhén módosított változata [2] pedig a valós hálózatok klaszterezettségét is jól modellezte, bár erre csak szimulációs eredmények voltak az irodalomban.Kérdés volt, hogy lehet-e a modellt általánosítani, vagyis olyan hierarchikus szerkezetű gráfsorozatot megadni, mely fokszámeloszlásának γ hatványkitevője egy előre megadott érték (rendkívül érdekes eset, amikor a γ 1 és 2 közt van, ekkor ugyanis a fokszámeloszlásnak nincs várható értéke), illetve, hogyan lehet a modell determinisztikus jellegéből kilépve, közel hierarchikus szerkezetű véletlen gráfokat adott hatványkitevővel generálni. Továbbá célunk volt az is, hogy a már meglévő szimulációs eredményekre (lokális klaszterezettségi együttható, két véletlen pont közti legrövidebb út hossza, a gráf átmérője, stb.)  korrekt matematikai bizonyítást adjunk.

 Módszerek

A gráf csúcsainak megfelelő kódolása esetén a gráfhoz egyértelműen rendelhető, úgynevezett adjacencia mátrixot beskáláztuk az egységnégyzetbe (lásd ábra), majd ennek konvergenciáját bizonyítottuk. (A lenti ábrán egy négyzet teli, ha a megfelelő él az adott fenti gráfban jelen van. Az egymásnak megfelelő élek és négyzetek azonos színűek.) Beláttuk, hogy ez a halmazsorozat egy úgynevezett gráf-irányított önhasonló halmazhoz tart, melynek geometriai tulajdonságait a hozzá tartozó iterált függvényrendszer határozza meg.

Így a gráfsorozatot sikerült lefordítanunk a fraktálok nyelvére: a hierarchikus szerkezet annak felel meg, hogy a következő halmaz mindig az előzőnek kicsinyített másolataiból áll, melyek a négyzet átlójában foglalnak helyet, valamint az egyes kópiákat összekötő élek a diagonálon kívül jelennek meg, és egy önhasonló fraktálhoz konvergálnak. Ezen új megközelítés segítségével más kiinduló gráfokból is sikerült hasonló szabály szerint hierarchikus gráfokat generálni, illetve tulajdonságaikat a csúcsok kódolásának köszönhetően a fraktálból meghatározni.


Eddigi eredmények

Tetszőleges páros gráfból kiindulva tudjuk definiálni a hozzá tartozó hierarchikus gráfsorozatot (egy példát mutat a jobb oldali ábra). A fokszámeloszlás hatványkitevőjét a kiinduló gráf, illetve az egységnégyzetbe skálázott adjacencia mátrixból származó fraktál ún. Hausdorff dimenziója határozza meg: 
 
Különösen érdekes eset, ha a kiinduló gráfban több él van, mint csúcs. Beláttuk, hogy ekkor a fokszámeloszlás γ kitevője egy hányados: a számláló a fraktálon átmenő véletlen (meredekségű) egyenes és a fraktál metszetének Hausdorff dimenziója, a nevező pedig a fraktálon átmenő függőleges egyenesnek és a fraktál metszetének Hausdorff dimenziója (lásd lenti ábra).


A csúcsok kódolását felhasználva megmutattuk, hogy a gráf átmérője méretének logaritmusával arányos, illetve, hogy két véletlen pont közötti legrövidebb út hosszának várható értéke is ekkora nagyságrendű. Az enyhén módosított modellt vizsgálva bebizonyítottuk, hogy a gráfok lokális klaszterezettségi együtthatójának nagyságrendje a csúcs fokszámának reciproka, ezzel bizonyítva a szimuláción alapuló érveléseket. 


Végül a modellt véletlenítettük is, melynek valószínűségszámítási interpretációja a következő lehet: képzeljük azt, hogy a determinisztikus gráf minden csúcsának helyén egy-egy urna található. Vegyünk most elég sok golyót, legalább annyit, hogy minden urnába átlagosan annyi jusson, mint az eredeti legkisebbik gráfunk. Ezeket a golyókat dobjuk be az urnákba, mindegyiket véletlenszerűen és egymástól függetlenül. A véletlen gráfunk úgy keletkezik, hogy két csúcsot összekötünk, ha a nekik megfelelő golyók egymással összekötött vagy azonos urnában landoltak. Az így keletkező gráfról beláttuk, hogy fokszámeloszlásának lecsengése (nagy valószínűséggel) ugyanolyan γ hatványkitevőjű, mint az eredeti gráfé volt.

Várható impakt, további kutatás


Az itt bemutatott modellről írt cikkünk a napokban jelenik meg a Chaos, Solitons and Fractals (3.32 impaktfaktorú) folyóiratban. A továbbiakban a témában a Kertész Jánostól és kutatócsoportjától származó modell matematikai vizsgálatát folytatjuk. Ez egy dinamikusan fejlődő, szociális közösségi hálózatmodell, melyben a kapcsolatok kis közösségekben erősek, a közösségek közti kapcsolatok gyengék. Érdekes kérdés, hogy mennyi idő alatt stabilizálódik a legnagyobb közösség eloszlása, illetve milyen jellegű ez az eloszlás. A grafikonon sokezer szimulációból származóan a legnagyobb komponens eloszlását látjuk, miután már stabilizálódott.


Saját publikációk, hivatkozások, linkgyűjtemény

Kapcsolódó saját publikációk listája


[A] Komjáthy J, Simon K., Generating hierarchial scale-free graphs from fractals. Chaos, Solitons & Fractals
(2011), doi:10.1016/j.chaos.2011.05.012


[B] J. Komjathy, J. Miller, Y. Peres, A tight bound of the uniform mixing time of lamplighter walks. Előkészületben.Linkgyűjtemény


Sztochasztika Tanszék, BME

Sztochasztika Szeminárium, BME

Internet Jövője Matematika Szeminárium

Microsoft Research, Theory Group honlapja

Complex Networks kutatócsoport, Elméleti Fizika Tanszék, BME


Hivatkozások listája


[1] A.-L. Barabási, E. Ravasz, T. Vicsek, Deterministic Scale-Free Networks, Physica
A: Statistical Mechanics and its Applications 299, Issues 3-4 559-564 (2001) 559–
564.


[2] E. Ravasz, A.-L. Barabási, Hierarchical organization in complex networks, Phys.
Rev. E 67 (2003) 47 026112.


[3] B. Bollobás, Random graphs, Cambridge University Press, 2001.