BMe Kutatói pályázat

Gyöngyösi László

Email cím

Honlap

Tel.: 06-30-214-8264

http://www.hit.bme.hu/ www.mcl.hu/quantum

Informatikai Tudományok Doktori Iskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK)

Híradástechnikai Tanszék (HIT)

dr. Imre Sándor (DSc), Tanszékvezető, BME HIT

Kvantumcsatornák additivitásának és biztonságának információ-geometriai vizsgálata

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Kutatásaimban a kvantumcsatornák kapacitásának vizsgálatával, az információátvitel kvantum-információelméleti megközelítésével, valamint a kvantumtitkosító protokollok információelméleti biztonságának elemzésével foglalkozom. A kutatási munkáimban egyesítettem a hagyományos számítógépes geometria, valamint a kvantum-információelmélet eredményeit.


A kutatóhely rövid bemutatása

A BME Híradástechnikai Tanszék 1991-ben alakult. A tanszék oktatási és kutatási feladatai szorosan kapcsolódnak a híradástechnikai módszerekhez és a hírközlő rendszerek tervezéséhez, az elektronikához és a számítástechnikához.
A tanszék aktív szerepet vállal a kar alap-, mester és doktori szintű képzésében mind a villamosmérnöki, mind pedig a műszaki informatika szakon.


A kutatás történetének, tágabb kontextusának bemutatása

A Moore-törvény alapján, 2020-ra várhatóan egy bit információt egy atom tárol majd, így már néhány éven belül elérkezhet a kvantuminformatika világa. A kvantumszámítógépek megjelenésével az összes jelenlegi titkosítási módszer csődöt mond. A kvantumszámítógép működése a kvantumelméletre épül, és alkalmas arra, hogy minden mai modern, feltörhetetlennek vélt kódot másodpercek alatt feltörjön. A rejtjelezők ezért már ma olyan módszeren dolgoznak, amely a kvantumszámítógéppel szemben is képes megőrizni a titkokat. Ilyen abszolút feltörhetetlen kódot alkalmaz a kvantumkriptográfia, a kvantumos titkosítás, amelyet már a gyakorlatban is megvalósítottak laboratóriumi és szabadtéri körülmények között is. A protokoll működőképes, és valóban egy olyan titkosítási módszert jelent, amely elméletileg sem törhető fel.


A kvantumcsatornák megvalósíthatók hagyományos optikai szálakkal és vezeték nélküli csatornákkal is, a jelenlegi – már kiépített – hálózati architektúrát felhasználva. Az ilyen jellegű kommunikációs csatornák tulajdonságai azonban nem írhatók le a hagyományos, klasszikus információelméleti eredményekkel. A kvantumcsatornák kapacitásával kapcsolatban számos kérdés jelenleg is tisztázatlan.


Kutatásaim egyik legfontosabb eredménye egy, a kvantumcsatornák biztonsági analízisére, illetve additivitási tulajdonságának vizsgálatára kifejlesztett geometriai metódus, amellyel nagy hatékonysággal elemezhetők a gyakorlati átvitelhez használt kvantumcsatornák információelméleti tulajdonságai, illetve a velük kapcsolatos nyitott kérdések. Az általam kidolgozott geometriai eljárással válasz adható a kvantumcsatornák tulajdonságaival kapcsolatos – jelenleg is tisztázatlan – kérdésekre, illetve felderíthetők a zéró kapacitású kvantumcsatornákon keresztül történő információátvitel megvalósításának feltételei. 


A kutatás célja, a megválaszolandó kérdések 

Kutatásaimban a kvantumcsatornák biztonságának, illetve additivitásának kérdéskörét vizsgálom, amihez hatékony geometriai eszközöket és algoritmusokat, illetve absztrakt információ-geometriai objektumokat hozok létre. Munkáimban részletesen kitérek a kvantumcsatornák additivitási tulajdonságaiban rejlő előnyök információelméleti és geometriai kapcsolatának feltárására, illetve elemzem a klasszikus és kvantumos információ kvantumcsatornákon keresztüli átvitelének lehetőségeit. Kiemelt fontosságú a zéró kapacitású kvantumcsatornák „szuperaktivizálásával” kapcsolatos munkám, amelyre alapozva megvalósítható a nulla csatornakapacitású kvantumcsatornákon keresztül történő információátvitel, illetve feltárható az átvitelhez szükséges feltételrendszer.

Kutatási munkám részeként vizsgálom a kvantumcsatornák additivitásának biztonságos kvantumkommunikációra gyakorolt hatását, valamint a kvantumkriptográfia-alapú, illetve kvantum-kommunikációs protokollokon belüli alkalmazhatóságát. Kutatásaim célja a kvantumcsatornák kapacitásának, illetve azok additivitásának vizsgálata, valamint hatékony információ-geometriai megoldások keresése a kvantumcsatornák tulajdonságaival kapcsolatos további nyitott kérdésekre.

A kvantumcsatornák additivitásának és biztonságának vizsgálata nagyszámú bemeneti kvantumállapot esetében bonyolult feladat. A csatornakapacitást leíró absztrakt kvantum-információelméleti gömb meghatározását hatékony algoritmikus geometriai módszerekre vezetem vissza. A hagyományos Euklideszi értelemben vett távolságszámítási metrikák azonban nem alkalmazhatók a kvantumállapotok közötti kvantum-információelméleti távolságok meghatározására, így ezen algoritmikus geometriai algoritmusok optimalizálását ebben az absztrakt, kvantum-információelméleti térben hajtom végre. Kutatásaimban több algoritmust is bemutatok, amelyek alkalmasak a kvantum-információelméleti távolságok hatékony kiszámítására, így alkalmazhatók a kvantumcsatornák additivitásának és biztonságának vizsgálatára is. Az általam kidolgozott algoritmusok alapvető fontosságú eszközei a kvantum-Delaunay háromszögesítés, valamint a megkonstruálására szolgáló geometriai eljárások és eszközök.


Módszerek

A kvantumszámítógépek megjelenésével kérdésessé válik a jelenlegi titkosítási módszerek nagy részének alkalmassága. A napjainkban alkalmazott nyilvános kulcsú titkosító algoritmusok biztonsága ugyanis nehéznek vélt matematikai problémák, például a faktorizáció nehézségére épül. A kvantumszámítógép azonban ezeket a nehéz problémákat polinomiális lépésszámmal oldaná meg, és így hatékonyan feltörhetővé tenné a mai rejtjelező algoritmusokat. A jövőben így olyan titkosítási módszereket kell találnunk, amelyek megvédenek bennünket a kvantumszámítógépek támadásától. A kvantumkriptográfia lehet az a titkosítási eljárás, amely ellenáll a kvantumszámítógépek hatalmas számítási teljesítményének is. Kutatási munkáimban a kvantumcsatornák biztonságának, valamint additivitásának vizsgálata során a kvantumállapotok közti információelméleti távolságot használom a távolságmérési metrika alapjául.

A klasszikus geometria alapvető fontosságú a matematika, fizika, valamint a mérnöki tudományok területén a különböző térbeli kiterjedések, alakzatok leírása és modellezése révén. A számítógépes geometria napjainkra különálló tudományterületté vált, szerepe pedig alapvető fontosságú a számítógépes grafika, a geográfiai rendszerek, a mesterséges intelligencia, a robotika, illetve számos egyéb kutatás területén. A számítógépes geometria kezdetben alkalmazott algoritmusai kevésbé voltak hatékonyak, a kilencvenes években megjelent tudományos eredményeknek köszönhetően azonban hatalmas előrelépés történt.

A kvantumcsatornák biztonságának, illetve additivitásának vizsgálatát információs geometriai módszerek segítségével hajtom végre. A kvantumcsatornák kapacitását leíró kvantum-információelméleti gömb sugarának meghatározásához a kvantumállapotok közti információelméleti távolságot használom. Munkáimban megmutatom, hogy ezen információelméleti gömb sugarának meghatározására hatékony geometriai algoritmusok konstruálhatók, az additivitás problémáját pedig visszavezetem a kvantumállapotok közti konvex burok meghatározásának kérdéskörére. A kvantum-információelméleti sugár nem írható le a hagyományos Euklideszi geometria elemeivel. A kvantumcsatornák additivitásának vizsgálata során emellett rávilágítok a minimális entrópiájú kimeneti kvantumállapotok, valamint a maximális információelméleti sugár alakulása közti kapcsolatra, illetve elemzem ezen kapcsolat jellemzőit különböző  csatornamodellek esetén. 

Az általam kidolgozott geometriai eljárás segítségével hatékonyan elemezhetők a kvantumcsatornák tulajdonságaival kapcsolatos – jelenleg is tisztázatlan – problémák. Kutatási eredményeim közül kiemelendő az optikai szálakkal megvalósított kvantumcsatornák kapacitásának és additivitási tulajdonságainak vizsgálata. Amint arra munkáimban kitérek, a kvantum-információelméleti, illetve geometriai tulajdonságok közti kapcsolatok felhasználhatók a kvantumtitkosító protokollok információelméleti biztonságának analizálására is. Ezen témakörben több publikációt is készítettem, amelyek külföldi lapokban jelentek meg. Munkáim elsődleges célja a számítógépes geometriai elemek kvantuminformatikai alkalmazhatóságának vizsgálata, illetve a kvantumkommunikáció információelméleti jellemzőinek és a geometriai elemek kapcsolatának elemzése.


Eddigi eredmények

Doktori kutatási tevékenységem első felében a biztonságos kvantumkommunikáció tulajdonságait, információelméleti jellemzőit vizsgáltam, speciális geometriai algoritmusok kifejlesztésével. Ezzel párhuzamosan kutattam a kvantumtitkosító protokollokon belül felhasználható további matematikai és számítógépes geometriai algoritmusokat és metódusokat. Emellett kutattam a kvantumkriptográfia-alapú protokollok továbbfejlesztési lehetőségeit, illetve elemeztem azok hatékonyságát és védelmi rendszerének működését. Az angol nyelvű folyóirat- és konferenciacikkek elkészítése mellett több könyvfejezet írásában is részt vettem, kvantumos illetve klasszikus kommunikáció témakörében. Jelenleg is bírálati fázisban áll több, kvantuminformatikával kapcsolatos folyóiratcikkem külföldi folyóiratban, amelyek közül kiemelt fontosságú a zéró kapacitású kvantumcsatornák „szuperaktivizálásával” foglalkozó cikkem.  A külföldi cikkek mellett folyamatosan dolgoztam magyar nyelvű cikkeken is szakmai folyóiratok, tanulmánykötetek részére.

A kvantumcsatornák biztonságának vizsgálatán túlmenően egyéb, kvantuminformatikai vonatkozású cikket is készítettem. Elemeztem a kvantumalapú intelligens hálózati kommunikáció megvalósítási lehetőségeit, valamint egy cikkben ismertettem a hagyományos kvantum Fourier transzformáció pontosságának növelését célul kitűző matematikai algoritmusom működési elvét. A kvantumalapú hálózati kommunikációt tárgyaló cikk bírálati fázisban áll, a kvantum-Fourier transzformáció hatékonyságának növelését bemutató, valamint a kvantumcsatornák biztonságát geometriai módszerekkel elemző publikációimat elfogadták, és azok megjelentek különböző külföldi szakmai folyóiratokban.


A cikkek és publikációk készítése mellett több külföldi konferencián is részt vettem. A kvantumcsatornák additivitásával foglalkozó eredményeimet több rangos külföldi konferencián is bemutattam, illetve a beadott anyagokat elfogadták (többek között Princeton (New Jersey, USA); Harvard (Cambridge, USA); Queensland (Ausztrália); London és Southampton (Anglia); Párizs (Franciaország); Athén (Görögország)).


A kvantumkriptográfia információelméleti biztonságával, illetve annak geometriai úton történő elemzésével foglalkozó konferenciacikkeimmel két „Best Paper Award” díjat is sikerült elnyernem egy nemzetközi szakmai, valamint a Harvardon (Cambridge, USA) megrendezett egyik szakmai konferencián. Egy kvantumkriptográfiával foglalkozó cikkemmel 2009-ben elnyertem a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület „Pollák-Virág” díját. 


Az eddigi publikációk és konferencia előadások listája megtekinthető személyes weboldalamon: http://www.hit.bme.hu/~gyongyosi/.


Várható impakt, további kutatás

A kvantumcsatornák biztonságával foglalkozó munkáim több külföldi folyóiratban is megjelentek, illetve több rangos külföldi konferencián is bemutatásra kerültek. A kvantumcsatornák biztonságával, illetve additivitásával foglalkozó munkáimmal kapcsolatos visszajelzések nagyon pozitívak, amit több szakmai díj elnyerése is jelez.


A közeljövőben több, kvantuminformatikával kapcsolatos publikáció elkészítését tervezem, elsődlegesen a kvantumcsatornák additivitásának geometriai úton történő vizsgálata témakörében, valamint a kvantumalapú intelligens hálózati kommunikáció-algoritmusok alkalmazási lehetőségeivel kapcsolatban.


Az eddigi publikációk és konferencia-előadások listája megtekinthető személyes weboldalamon: http://www.hit.bme.hu/~gyongyosi/


Saját publikációk, hivatkozások, linkgyűjtemény

    Publikációk és tudományos előadások listája

    Folyóirat-publikációk

1. László Gyöngyösi, Sandor Imre: Information Geometric Security Analysis of Differential Phase Shift QKD Protocol, Security and Communication Networks, John Wiley & Sons, Ltd. ISSN: 1939-0114; 2010., elfogadva


2. László Gyöngyösi, Sándor Imre: Novel Quantum Information Solution to Copy-Protection and Secured Authentication, International Journal of Internet Technology and Secured Transactions (IJITST), ISSN (Online): 1748-5703, ISSN (Print): 1748-569X, 2010., elfogadva


3. László Gyöngyösi, Sándor Imre: Quantum Informational Divergence in Quantum Channel Security Analysis, International Journal of Network Security, ISSN 1816-353X, ISSN 1816-3548, 2010., elfogadva


4. László Gyöngyösi, Sándor Imre: Efficient Computational Information Geometric Analysis of Physically Allowed Quantum Cloning Attacks for Quantum Key Distribution Protocols, WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, ISSN: 1109-2742, 2010., elfogadva


5. László Gyöngyösi, Sándor Imre: Information Geometrical Approximation of Quantum Channel Security, International Journal On Advances in Security, International Academy, Research and Industry Association, ISSN: 1942-2636. 2010., elfogadva


6. László Gyöngyösi, Sándor Imre: Geometrical Estimation of Information Theoretical Impacts of Incoherent Attacks for Quantum Cryptography, International Review of PHYSICS, Print ISSN: 1971-680X. 2010., elfogadva


7. László Gyöngyösi, Sándor Imre: Quantum Singular Value Decomposition Based Approximation Algorithm, Journal of Circuits, Systems, and Computers (JCSC), World Scientific, Print ISSN: 0218-1266, Online ISSN: 1793-6454, 2010., elfogadva


8. László Gyöngyösi, Sándor Imre: Quantum Information Theoretical Based Geometrical Representation of Eavesdropping Activity on the Quantum Channel, Infocommunications Journal, Scientific Association for Infocommunications, 2010., ISSN 0018-2028, elfogadva


9. László Gyöngyösi, Sándor Imre: Quantum Protected Software, International Review on Computers and Software, ISSN:1828-6003, 1828-6011, 2009., elfogadva


10. Gyöngyösi László, Imre Sándor: A kvantumkriptográfia infokommunikációs alkalmazásai, Híradástechnika folyóirat, Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék, 2008. ISSN 0018-2028. Pollák-Virág díj, Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, 2009


11. Gyöngyösi László: Kvantuminformatika az adatvédelemben, Alma Mater, Tanulmányok az információ és tudásfolyamatokról: Szabad Adatok, Védett Adatok 2, 341–378. oldal, BME GTK Információ és Tudásmenedzsment Tanszék, 2008., ISSN 1587-2386, ISBN 798-963-87788-5-7


12. Gyöngyösi László: Tor és Torpark: az új generációs anonim böngészők funkcionális és teljesítményelemzése, Alma Mater, Tanulmányok az információ és tudásfolyamatokról 11. 159–191. oldal, BME GTK Információ és Tudásmenedzsment Tanszék, 2007. ISSN 1587-2386, ISBN-10 963-421-429-0, ISBN-13 987-963-421-429-8. On-line változat: PET Portál Tanulmányok és Publikációk, http://pet-portal.eu/


    Bírálati szakaszban lévő publikációk

1. László Gyöngyösi, Sándor Imre: Algorithmic Solution to Superactivation of Zero-Capacity Quantum Channels, IEEE Transactions on Information Theory


2. László Gyöngyösi, László Bacsárdi, Sándor Imre: Quantum Probabilistic Decisions for Intelligent Autonomic Networking and Communication, Nano Communication Networks, Elseiver


3. Sándor Szabó, László Gyöngyösi, Sándor Imre: Performance Evaluation of Anycast-Based Micro-mobility Management, Computer Communications, Elseiver


    Könyvfejezet

1. L. Bacsárdi, L. Gyöngyösi, M. Bérces, S. Imre: Quantum Solutions for Future Space Communication, a „Quantum Computers” része, Nova Science Publishers, 2010


2. S. Szabó, L. Gyöngyösi, K. Lendvai, S. Imre: Overview of IP Multimedia Subsystem Protocols and Communication Services, az „Advanced Communication Protocol Technologies: Solutions, Methods and Applications” része, 2010


    Tudományos konferenciák, előadások

1. László Gyöngyösi, Sándor Imre: Information Geometrical Solution to Additivity of Non-Unital Quantum Channels, QCMC 2010, 10th Quantum Communication, Measurement & Computing Conference, Section on Quantum Computing and Quantum Information Theory (Centre for Quantum Computer Technology) 2010. július, University of Queensland, Brisbane, Queensland, Ausztrália, elfogadva


2. László Gyöngyösi, Sándor Imre: Computational Information Geometric Analysis of Quantum Channel Additivity, Photon10 Conference, Quantum Electronics Group, Section on Quantum information, University of Southampton, Institute of Phyics (IOP) Optics and Photonics Division, 2010, Southampton, Egyesült Királyság, elfogadva


3. László Gyöngyösi, Sándor Imre: Novel Geometrical Solution to Additivity Problem of Classical Quantum Channel Capacity, The 33rd IEEE Sarnoff Symposium – 2010., IEEE Princeton/Central Jersey Section, Princeton University, 2010. április, Princeton, New Jersey, USA, elfogadva


4. László Gyöngyösi, Sándor Imre: Computational Geometric Analysis of Physically Allowed Quantum Cloning Transformations for Quantum Cryptography, 4th WSEAS International Conference on COMPUTER ENGINEERING and APPLICATIONS, Section on Quantum Computing, (The World Scientific and Engineering Academy and Society, CEA '10), 2010., University of Harvard, Cambridge (Massachusetts), USA, elfogadva. BEST PAPER AWARD 2010., Harvard University, Cambridge, USA


5. László Bacsárdi, László Gyöngyösi, Sándor Imre: Using Redundancy-free Quantum Channels for Improving the Satellite Communication, PSATS 2010, 2nd International ICST Conference on Personal Satellite Services, Section on Satellite Quantum Communications, 2010. február 4–6., Róma, Olaszország, elfogadva


6. László Gyöngyösi, Sándor Imre: Quantum Informational Geometry for Secret Quantum Communication, The First International Conference on Future Computational Technologies and Applications, FUTURE COMPUTING 2009., Section on Quantum Computing, International Academy, Research and Industry Association, 2009, Athén, Görögország, elfogadva. FUTURE COMPUTING 2009: Best Paper Award


7. László Gyöngyösi, László Bacsárdi, Sándor Imre: Novel Approach for Quantum Mechanical Based Autonomic Communication, The First International Conference on Future Computational Technologies and Applications, FUTURE COMPUTING 2009., Section on Quantum Computing, International Academy, Research and Industry Association, 2009., Athén, Görögország, elfogadva


8. László Bacsárdi, László Gyöngyösi, Sándor Imre: Solutions For Redundancy-free Error Correction In Quantum Channel, International Conference on Quantum Communication and Quantum Networking, 2009. október 26–30., Vico Equense, Sorrento-félsziget, Nápoly, Olaszország, elfogadva


9. László Gyöngyösi, Sándor Imre: Quantum Divergence based Quantum Channel Security Estimation, N2S’2009 International Conference on Network and Service Security, Section on Quantum Cryptography and QKD, IFIP TC6 WG, IEEE France, 2009. június, Párizs, Franciaország, elfogadva


10. László Gyöngyösi, Sándor Imre: Unduplicable Quantum Data Medium Based Secret Decryption and Verification, The 4th International Conference for Internet Technology and Secured Transactions (ICITST-2009) , 2009. november 9–12., IEEE UK & RI, London, Egyesült Királyság, elfogadva


11. László Gyöngyösi, Sándor Imre: Fidelity Analysis of Quantum Cloning Attacks in Quantum Cryptography, ConTEL 2009 International Conference on Telecommunications, IEEE Communications Society, 2009., Zágráb, Horvátország, elfogadva


12. Gyöngyösi László: Valóban feltörhetetlen? A kvantumkriptográfia biztonsági analízise, Hacktivity konferencia 2008., Budapest


13. Gyöngyösi László: Holografikus kvantum-másolásvédelmi protokoll működési elvének kidolgozása, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Híradástechnikai Tanszék, 2008


14. Gyöngyösi László: Klasszikus biztonsági rendszerek kvantumszámítógép alapú támadása, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék, Search-Lab, 2007


    Tudományos Diákköri Konferencia

1. Gyöngyösi László: Technológiai áttörés a prímfaktorizációban, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Tudományos Diákköri Konferencia, különdíj, 2007


2. Gyöngyösi László: Holografikus kvantum-másolásvédelem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Tudományos Diákköri Konferencia, különdíj, 2007


3. Gyöngyösi László: Az abszolút biztonságos kulcskialakítás megvalósításának szimulációja, XXVIII. OTDK, Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Informatika Tudományi Szekció Szakmai Bizottságának különdíja, 2007


4. Gyöngyösi László: Az abszolút biztonságos kulcskialakítás megvalósításának szimulációja, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Tudományos Diákköri Konferencia, I. helyezés (Ericsson Magyarország), 2006


5. Gyöngyösi László: A kvantumkriptográfia verifikációja formális analízissel, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Tudományos Diákköri Konferencia, III. helyezés, 2006


    Publikáció bírálat

 • IEEE Transactions on Computers, IEEE Computer Society, ISSN 0018-9340

 • Computers & Electrical Engineering, Elsevier Ltd., ISSN: 0045-7906

 • Security and Communication Networks, John Wiley & Sons, Ltd.

 • Computer and Network Security, ICADIWT Conference, IEEE UK & RI, London, Egyesült Királyság    Kutatás-fejlesztési projektek

 • Gyűrűstruktúra-alapú valósidejű hozzáférés-szabályozási mechanizmusok vizsgálata, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék, Mobil Innovációs Központ, Mobil Távközlési Laboratórium

 • Anycast-alapú mobil-kommunikáció teljesítményelemzése, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék, Mobil Innovációs Központ, Mobil Távközlési Laboratórium

 • RFID mikrochip implantátumok valósidejű azonosítása és nyomon követése, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék, Mobil Innovációs Központ, Mobil Távközlési Laboratórium

 • Hangvezérelt beltéri azonosító rendszerek kommunikációja, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék, Mobil Innovációs Központ, Mobil Távközlési Laboratórium

 • IMS QoS (Quality of Service) paraméterek hatásának vizsgálata Multimedia Telephony Service (MMTel) szolgáltatások minőségére, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék, Mobil Innovációs Központ, Mobil Távközlési Laboratórium

 • RSSI (Received Signal Strength Indicator) alapú valósidejű helyzetmeghatározás beltéri környezetben, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék, Mobil Innovációs Központ, Mobil Távközlési Laboratórium

 • Automatikus FoIP (Fax over IP) és VoIP (Voice over IP) szolgáltatás tesztelés, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék, Mobil Innovációs Központ, Mobil Távközlési Laboratórium

 • Optimális algoritmusok vizsgálata mozgó objektumok valósidejű helyzetmeghatározására, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék, Mobil Innovációs Központ, Mobil Távközlési Laboratórium

 • Magánhálózatok beágyazott rendszereinek védelme és biztonsági analízise, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék, Mobil Innovációs Központ, Mobil Távközlési Laboratórium

 • Mesh hálózat kialakítása mobil eszközök segítségével, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék, Mobil Innovációs Központ, Mobil Távközlési Laboratórium

 • Mozgásmodellek és mobilitás predikciós algoritmusok vizsgálata vezeték nélküli hálózatokban, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék, Mobil Innovációs Központ, Mobil Távközlési Laboratórium

 • Attentív felhasználói felület és Zero Input interfész fejlesztése mobil környezetben, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék, Mobil Innovációs Központ, Mobil Távközlési Laboratórium

 • Vezetékes és vezeték nélküli hálózatok integrálása, Fix-mobil konvergencia és rugalmas hívásirányítási alkalmazás fejlesztése IMS vezérléssel, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék, Mobil Innovációs Központ, Mobil Távközlési Laboratórium, T-Com Magyarország

 • WLAN SSID-alapú presence és helyfüggő NGN szolgáltatási lehetőségek vizsgálata, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék, Mobil Innovációs Központ, Mobil Távközlési Laboratórium    Oktatási tevékenység    Díjak

 • BEST PAPER AWARD 2010, 4th WSEAS International Conference on COMPUTER ENGINEERING and APPLICATIONS, Harvard University, Cambridge, USA

 • FUTURE COMPUTING 2009: Best Paper Award, The First International Conference on Future Computational Technologies and Applications, 2009.

 • Pollák-Virág díj, Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, 2009

 • Köztársasági Ösztöndíj, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 • Szakmai Kari BME ösztöndíj, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, A kategória

 • Egyetemi BME Ösztöndíj, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, A kategória

.


A pályázóról

A pályázó doktorandusz hallgató 2008-ban szerzett kitüntetéses diplomát a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar műszaki informatika szakán, infokommunikációs rendszerek biztonsága szakirányon. Jelenleg PhD-hallgató a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Híradástechnikai Tanszékén. Főbb kutatási területei a kvantuminformatika, kvantum-kommunikációs protokollok, valamint a kvantumkriptográfia.