Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2011

Tóth Ajna

önéletrajz

publikációk

email cím

Oláh György Doktori Iskola

Témavezető:Dr. László Krisztina

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék


Kölcsönhatások szén nanocső/híg vizes oldat rendszerekben

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A szén nanocsövek ipari méretű előállításának terjedése következtében áruk folyamatosan csökken így felhasználásuk is egyre szélesebb körűvé válik. Ahhoz, hogy alkalmazásuk biztonságos legyen, elengedhetetlen viselkedésük alapos ismerete a környezet különböző közegeiben (talajban, vízben és levegőben). A szén nanocsövek relatíve nagy fajlagos felületük miatt kiemelkedő szorpciós tulajdonságot mutatnak. A környezettel való kölcsönhatásokban meghatározó szerepe van felületük hidrofil/hidrofób sajátságainak, mely heteroatomok (elsősorban oxigén és nitrogén) beépítésével hangolható.

Doktori munkám célja a szén nanocsövek morfológiájának és felületkémiájának szerepének felderítése környezetkémiai vonatkozású kölcsönhatásaikban.

A szénminták morfológiai jellemzéséhez gázadszorpciót (nitrogén, széndioxid, propán, vízgőz) és kisszögű röntgenszórást (SAXS), felületkémiai tulajdonságainak vizsgálatára röntgen-gerjesztéses fotoelektron-spektroszkópiát (XPS), Raman-spektroszkópiát, tömegspektroszkópiával kombinált hőmérsékletprogramozott deszorpciót (TPD-MS), potenciometrikus titrálást, pásztázóelektronmikroszkópiát (SEM) és nagyfelbontású transzmissziós elektron-mikroszkópiát (HRTEM) alkalmazok.

A csak C, továbbá O- és N-atomokat tartalmazó szén nanocsövek viselkedését modellszennyezők egy ill. két szennyezőt tartalmazó vizes oldataiban vizsgálom, szisztematikusan változtatva a pH-t és az ionerősségét.  Az alkalmazott modellszennyezők: aromás   kismolekulák és fehérjék.