Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2011

Kormos Attila

publikációk

email cím


Oláh György Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Huszthy Péter

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Szerves Kémia és Technológia TanszékFentiazin egységet tartalmazó szenzor- és szelektormolekulák szintézise és molekuláris felismerőképességük vizsgálata

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Az irodalomban eddig csak olyan fentiazin egységet tartalmazó koronaéterek ismertek, melyek makrogyűrűjének kialakításában a fentiazin heteroatommal nem vesz részt. Munkám célja olyan koronaéterek előállítása, melyekben a fentiazin nitrogénje a makrogyűrű része. Az ilyen típusú koronaéterek várhatóan alkalmasak biológiai szempontból fontos fémionok szelektív komplexképzésére, így szenzormolekulaként alkalmazhatóak. Emellett a fentiazin aromás gyűrűire elektronszívó szubsztituenseket helyezve, illetve a kénatom oxidációs állapotának változtatásával a vegyület pKa értéke csökkenthető, így várhatóan deprotonálható koronaéterként is alkalmazhatóak.

Az anionszenzorok egyik fontos csoportját alkotják a viszonylag savanyú NH-csoportot tartalmazó molekulák (pl. amid- és karbamid-származékok). A 3,7-di-terc-butilfentiazin-1,9-dimain primer amino-csoportjait acilezve új akirális és királis származékokat állítottam elő, melyek alkalmasak lehetnek anionok szelektív komplexképzésére, így lehetőség nyílik anion-szenzorként történő alkalmazásukra. Ezen származékok anion-szelektivitását UV-látható spektroszkópiás módszerrel vizsgáltam.