BME Doktorjelölti Ösztöndíj -2012

Az Egyetem 2012. szeptember 1-i kezdéssel doktorjelölti ösztöndíjat hirdet meg azzal a céllal, hogy a legjobb hallgatók részére az ösztöndíj-támogatást kiterjessze a szigorlatra felkészülés és a disszertáció készítés időszakára. Doktorjelölti ösztöndíjban azon személyek részesülhetnek, akik doktori értekezésüket a BME-n készítik.1 Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a doktorjelölti jogviszony létesítése az abszolutórium megszerzésének tanévében.2

A Szakterületi Doktori Tanácsnak 2011. szeptember 1. és 2012. június 26. között benyújtott fokozatszerzési eljárás indítási dokumentumait - ha a jelölt ezzel ellentétesen nem nyilatkozik - doktorjelölti ösztöndíj pályázatként kell kezelni.

Az eljárás indítási kérelem pozitív elbírása egyúttal az ösztöndíj odaítélésére vonatkozó javaslat is. Az ösztöndíj odaítéléséről a doktori iskola vezetők és az érintett tanszékvezetők véleményének figyelembe vételével a dékán dönt.  

A BME-n 2012-ben meghirdetésre kerülő ösztöndíjak száma ~50. A doktorjelölti ösztöndíj összege várhatóan 115.000 Ft (netto jövedelem)3, folyósítása havonként, szeptember hónaptól augusztus hónapig történik.4

A doktorjelölti ösztöndíj részletes ismertetését a  BME Doktori és Habilitációs Szabályzata  tartalmazza (11/A fejezet, 22/A-22/D §).

 

1 Témavezetőjük az Egyetemmel főállású közalkalmazotti jogviszonyban áll.
2
A fokozatszerzési eljárás indítási feltétételeinek elérése a doktori képzés ideje alatt, amit a 6. aktív félév vége előtt (a felhívásban megjelölt határidőre) benyújtott indítási kérelem alapján hozott pozitív SZDT döntés igazol.
3
Megbízásként történő folyósítás esetén az adó- és járulék terhek levonása utáni összeg. Ösztöndíjként folyósítva adómentes, de a
TB befizetése (havi 5000 Ft) az ösztöndíjas felelőssége.   
4 A doktorjelölti ösztöndíjat elnyert pályázóknak a doktorjelölti ösztöndíj folyósításának megkezdését követő év március 15-ig írásbeli beszámolót kell készítenie a kutatások előrehaladásáról. A doktorjelölti ösztöndíj visszavonható, ha a beszámoló az SZHBDT értékelése szerint nem tanúsítja a megfelelő előrehaladást. A doktorjelölti ösztöndíjra jogosultság megszűnik a doktori fokozat odaítélésekor, továbbá, ha az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a doktorjelölti jogviszony bármely oknál fogva megszűnik.