BMe Kutatói pályázat

 

Czakkel Orsolya
 

E-mail cím

Tanszéki honlap

BMe kutatói pályázat - 2010

 

3. díj

BME Oláh György Doktori Iskola

Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

Témavezető: Nagyné László Krisztina

Fémtartalmú széngélek

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A széngélek építőkövei kovalens kötésű szén nanorészecskék, amelyek leggyakrabban rezorcin-formaldehid (RF) gél-alapú aerogélek karbonizálásával állíthatók elő. Különleges tulajdonságaik révén (extrém kis sűrűség, nagy fajlagos felület és porozitás, a jó elektromos vezetés és rossz hővezetés szokatlan összekapcsolódása, jó elnyelés az IR tartományban) felhasználásuk igen széles körű lehet. Porozitásuk és pórusméret-eloszlásuk hangolható, alakjuk igen változatos. Vezető alkalmazási területeik: szuperkondenzátorok elektródja (104 F/g és 77 F/cm3),  adszorbens (porozitás kb. 50%), membrán (hangolható pórusméret), katalizátor(hordozó), napkollektor.

Kutatásaim olyan átmenetifém (réz illetve titán) -tartalmú széngélek előállítására irányultak, melyek membránként (réz), illetve fotokatalitikus célokra (TiO2) alkalmazhatók.

A kutatóhely rövid bemutatása

A BME VBK Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék Felületkémiai Kutatócsoportjának kutatási területe a szorbens-szorbátum kölcsönhatások konszolidált és lágy szorbenseken témakörben

 • nanopórusos rendszerek előállítása, jellemzése és módosítása;

 • szilárd/folyadék (S/L) határfelületen lejátszódó jelenségek tanulmányozása;

 • merev és rugalmas gélek szorpciós alkalmazásai ;

 • gáz- és folyadékadszorpciós felületminősítés.

A kutatás történetének, tágabb kontextusának bemutatása

A szerves aerogélek sokkal keményebbek szervetlen társaiknál, és kivételesen nagy hőellenállásuknak köszönhetően (hatszor nagyobb, mint az üveggyapoté) ígéretes szigetelőanyagok. Jelentőségüket nagy fajlagos felületük és kontrollálható pórusszerkezetük adja. A szol-gél előállítási módszernek köszönhetően számos megjelenési formában, kötőanyag hozzáadása nélkül előállíthatók, a mikrogömböktől a néhányszor tíz centiméteres monolitokig.

Az első szerves aerogélt rezorcinból és formaldehidből, Na2CO3 katalizátor segítségével állították elő [1]. A vizes közegű polikondenzációban háromdimenziós térhálós polimer mátrix (RF hidrogél) keletkezik. A hidrogélből oldószercserét követő szárítással és karbonizálással állítható elő a szilárd szénváz, a széngél (1. ábra).1. ábra: A széngélek előállításának folyamata


A széngélek pórusszerkezete és fajlagos felülete a szintéziskörülményeken túl (a reagensek aránya, a katalizátor típusa, koncentráció, oldószer, hőmérséklet) a szárítás (hőkezelés, fagyasztva szárítás vagy például széndioxidos extrakció) és a karbonizálás (időtartam, gázközeg, hőmérséklet) során is változtatható.

Fémionok bevitelével speciális tulajdonságok alakíthatók ki, így tovább bővülhet a széngélek lehetséges felhasználási területe. A szol-gél eljárásnak köszönhetően a fémionokat akár már a hidrogél előállítása során inkorporálhatjuk. A monolit formájú fémtartalmú széngélek könnyen alkalmassá tehetők gáztranszporttal összefüggő elválasztási feladatokra, pl. gázelegyek elválasztására.  Megfelelő átmenetifémek bevitele növeli a széngélek katalitikus szelektivitását.

A kutatás célja, a megválaszolandó kérdések

Doktori munkám célja RF-alapú, átmenetifém-tartalmú széngélek előállítása és jellemzése volt. Ennek során tisztázni kívántam néhány alapvető kérdést, amely a széngél tulajdonságait elismerten befolyásolja, ugyanakkor az irodalomban fellelhető információ nem kielégítő vagy ellentmondó.


 1. Azonos módon szintetizált, de eltérő módon szárított RF gélek és a belőlük előállított széngélek szerkezeti különbségeinek tisztázása:

  Bár a szárítási módszerek jelentőségét szinte minden RF aerogéllel foglalkozó cikk megemlíti, szisztematikus, összehasonlító munkával nem találkoztam az irodalomban. Legelterjedtebben a szuperkritikus CO2-os extrakciót használják a három módszer közül, de körülményeinek a szerkezetre gyakorolt hatását szintén nem vizsgálták. Az irodalomban szuperkritikus extrakcióként leírt eljárás valójában folyadék halmazállapotú CO2-dal történő extrakciót jelent, ahol a CO2 csak a végső nyomáscsökkentés előtt kerül szuperkritikus állapotba. Közismert, hogy a szuperkritikus CO2 extrakciós hatékonysága nagyobb a folyékonyénál, ezért célom volt a tényleges szuperkritikus extrakciós szárítás paramétereinek vizsgálata és e szárítási mód alkalmazása.


 2. Réz és titán átmenetifém-tartalmú széngélek előállítása:

  A réztartalmú széngél CO/CO2 gázelegy elválasztására alkalmas, a TiO2 pedig aromás szennyező molekulák lebontásához szolgálhat fotokatalizátorként.

  Tanulmányozni kívántam a réz(II) és titán(IV) sók beviteli lehetőségeit és szerkezetmódosító hatását. A fémeket az előállítási folyamat három különböző lépésében vittem be a rendszerbe:

  • a polimerizáció során (I. fázis),

  • a száraz polimer aerogél impregnálásával (II. fázis),

  • a széngél impregnálása során (III. fázis).

Módszerek

Szintézis

A fémmentes RF hidrogélt Lin [2] receptje alapján állítottam elő [3]. A gélesedés lezárt ampullákban, 85°C-on, egy hétig tartott. A réztartalmú gélek előállítására réz-acetátot [4], a titántartalmúakhoz titán(IV)-izopropoxidot [5] használtam.
A szárítást megelőzően a hidrogélek pórusaiban lévő vizet acetonra (fagyasztva szárítás esetén t-butanolra) cseréltem le.
Az impregnáló oldat koncentrációjának, illetve az anionnak a szorpcióra gyakorolt hatását független mérésekkel, mikropórusos szeneken vizsgáltam.


Szárítás

A hidrogélek kiszárítására háromféle módszert alkalmaztam:

 • A mintákat nitrogén atmoszférában hőkezeltem [3], így xerogéleket kaptam.

 • A mintákat oldószercsere után -45°C-on liofilizáltam [3], így jutottam a kriogélekhez.

 • A CO2 közegből történő szárítást, melynek segítségével aerogéleket állítottam elő, az irodalomban leírt módon [3] és  ténylegesen  szuperkritikus körülmények között, folyamatosan áramló CO2-ot alkalmazva is vizsgáltam. Ez utóbbi esetben az alkalmazott nyomást, a hőmérsékletet és időtartamot szisztematikus vizsgálatokban határoztam meg.


Karbonizálás
A száraz polimer gélek hőkezelése nitrogén atmoszférában, 900°C-on, 1 órán keresztül, forgó kvarcreaktorban történt.


A minták jellemzése

 • A polimerizáció folyamatát dinamikus fényszórásos (DLS) mérésekkel követtem, ALV goniometer (ALV, Langen, Germany) segítségével. A 632,8 nm hullámhosszúságú fény forrása egy HeNe lézer volt. Korrelátorként ALV 5000E multi-tau berendezést használtam. A többszörös szórás csökkentése érdekében a mintákat 1, illetve 2 mm átmérőjű röntgen kapillárisba töltöttem, a méréseket 30 – 50°C hőmérséklettartományban végeztem.

 • A minták felületi morfológiáját JSM-5500LV (JEOL, Japan) típusú pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltam. A töltődés elkerülése érdekében a polimer mintákat a vizsgálat előtt aranyoztam. A gélek fémtartalmát a mikroszkóp EDS opciójának segítségével határoztam meg, nagyvákuumban. Az átlagos fémkoncentrációt minimum hat mérési pont átlagából számítottam.

 • A kis- és nagyszögű röntgenszórásos méréseket (SAXS/WAXS) a grenoble-i European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) BM2-es mérőhelyén végeztem, Franciaországban. A detektor egy indirekt módban működő CCD kamera volt. 1,5 mm átmérőjű üveg kapillárisokba töltött porított mintákon mértem.

 • A minták fajlagos felületét és porozitását nitrogéngőz-adszorpciós mérések segítségével határoztam meg. A mérések -196°C-on, számítógép-vezérelt Autosorb-1 (Quantachrome, USA) volumetrikus gázadszorpciós készülékkel történtek.

 • A titántartalmú minták fotokatalitikus aktivitását vizes oldatból történő fenolbontási mérésekkel teszteltem.

Eddigi eredmények

Szárítás hatása a fémmentes széngélek szerkezetére
Vizsgáltam a szárítási módszereknek a fémmentes széngélek szerkezetére gyakorolt hatását. A 2. ábrán bemutatott elektronmikroszkópos felvételek jól illusztrálják a minták szerkezeti különbségeit, melyek a karbonizálás során megmaradtak, így az előállított szén xero-, krio- és aerogélek őrzik a szárítás során kialakuló eltérő karakterisztikát.


                                             (a)                                                       (b)                                                       (c)

2. ábra: A szén xerogél (a), kriogél (b) és aerogél (c) elektronmikroszkópos képe, 20 000, illetve 30 000-szeres nagyításban


A xerogél minta szerkezete a legtömörebb, ezáltal legkisebb a fajlagos felülete (110 m2/g). A leglazább struktúra és a legnagyobb fajlagos felület (570 m2/g) a kriogélnél figyelhető meg. A folyadék-extrakcióval előállított aerogél köztes tulajdonságokat mutat (felület: 270 m2/g). A porozitás és a szerkezetet alkotó elemi gömbök nagysága függ az alkalmazott szárítási technológiától.

A karbonizálással az aero- és kriogéleknél az elemi gömbméret csökken, míg a xerogélek esetén bekövetkező aggregáció annak növekedését eredményezi. A látszólagos felület nő, a xerogéleknél tipikusan ~900 m2/g, a kriogélnél ~2500 m2/g, a folyadék-extrakcióval szárított mintánál ~1000 m2/g.


                                                                      (a)                                (b)                                (c)

3. ábra: A hidrogél (a), a folyadék CO2-dal, illetve (b) szuperkritikus CO2-dal (c) szárított aerogélek megjelenése
(A méretjelölés 1 cm-nek felel meg)


Jelentős különbséget találtam a folyadék, illetve a ténylegesen szuperkritikus CO2-os extrakcióval szárított minták makroszkopikus megjelenésében (3. ábra) és szerkezetében is. Utóbbi esetben a kialakuló laza, döntően mikropórusos szerkezet a fagyasztva szárítással összevethető nagy fajlagos felületet eredményez. A folyadék-extrakció során az elemi mikrogömbök összetapadnak, méretük 3 – 4-szerese a szuperkritikus extrakció után mértnek. A ténylegesen szuperkritikus extrakció paraméterei döntően a makropórusok mennyiségét befolyásolják.


Az átmenetifém hatása a polimer és szén aerogél szerkezetére

A polimerizáció során bevitt réz ugyan nem épül be a gélbe, de lényegesen kisebb elemi mikrogömbök képződnek, a keletkező polimer aerogél látszólagos felülete kiemelkedően nagy (közel 2000 m2/g). Eredményeim szerint [6] a széngélek látszólagos felülete és pórusméret-eloszlása (4. ábra) a rézbevitel módjával hangolható, mely a membránként történő alkalmazásnál növelheti a szelektivitást. A titán esetén ilyen hatást nem sikerült kimutatnom.                                                                  (a)                                                                               (b)

4. ábra: Mikro- (a) és mezopórus (b) méreteloszlási görbék a különféle módokon dópolt, réztartalmú széngélek esetén (–alap széngél, I. fázisban dópolt, II. fázisban impregnált, III. fázisban impregnált, kis réztartalmú, III. fázisban impregnált, nagy réztartalmú)


A fémionbevitelt követő hőkezelés a fémek oxidációs állapotát is megváltoztatja. A réz homogén felületi eloszlású fémréz klaszterekké redukálódik, míg az eredetileg amorf TiO2 kristályos anatáz-rutil keverékké alakul, mely a széngél fotokatalitikus aktivitását eredményezi.

Várható impakt, további kutatás

A hangolható pórusméret-eloszlásnak köszönhetően, a heteroatom (például átmenetifém) bevitelének viszonylag egyszerű, többféleképp kivitelezhető módja és az alaki sokoldalúság miatt a széngélek korábban említett alkalmazási területei dinamikusan növekszenek.
Kutatásaimat továbbra is a katalizátor-, illetve membránalkalmazásokra összpontosítom. Munkám folytatásaként részletesen vizsgálom a fémionok jelenlétében végbemenő polimerizációt, hogy javítsam a fémion bevitelének hatékonyságát. A kísérleteket a molibdénre is kiterjesztem, mert az kémiai tulajdonságai alapján alkalmas lehet a krómtartalmú katalizátorok karcinogén krómtartalmának helyettesítésére. Modellkörülmények között tesztelni fogom a gázszeparációs és a folyadékfázisú katalitikus hatást.

Saját publikációk, hivatkozások, linkgyűjtemény

Kapcsolódó saját publikációk listája:


a) K. László, O. Czakkel, B. Nagy, E. Geissler:
    Resorcinol formaldehyde gels for advanced carbon materials
    Intl. Symp. on Modern Problems of Surface Chemistry and Physics, 2010. május 18 – 21, Kijev, Ukrajna
    Programme and Abstract Book 81 – 82. oldal (ISBN 978-966-02-5619-4)


b) O. Czakkel, E. Geissler, I.M. Szilágyi, E. Székely, K. László:
    Cu-doped resorcinol-formaldehyde polymer and carbon aerogels
    Journal of Colloid and Interface Science, 337 (2009) 513 – 522. oldal


c) O. Czakkel, E. Geissler: A. Moussaïd, B. Koczka, K. László:
    Copper-containing resorcinol-formaldehyde networks
    Microporous and Mesoporous Materials, 126 (2009) 213 – 221. oldal


d) E. Székely, O. Czakkel, B. Nagy, K. László, B. Simándi: Aerogélek szárítása
    Olaj Szappan Kozmetika, Különkiadás (2009) 84 – 87. oldal


e) O. Czakkel, I. Szilágyi, E. Geissler, N. Kanellopoulos, K. László:
    Morphological characterization of oxidized and metal impregnated spherical carbons
    Progress in Colloid and Polymer Science, 135 (2008) 139 – 147. oldal


f) O. Czakkel, K. Marthi, E. Geissler, K. László:
    Influence of drying on the morphology of resorcinol-formaldehyde based carbon gels
    Microporous and Mesoporous Materials, 86 (2005) 124 – 133. oldal


Linkgyűjtemény:

Szervetlen aerogélek

Szuperkritikus extrakció

Dinamikus fényszórás

Kis- és nagyszögű röntgenszórás

European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)

Fajlagos felület meghatározása nitrogén adszorpcióval


Hivatkozások listája:

[1] R.W. Pekala, Journal of Materials Science: 24 (1989) 3221. oldal

[2] C. Lin, J.A. Ritter: Carbon 35 (1997) 1271. oldal

[3] O. Czakkel, K. Marthi, E. Geissler, K. László: Microporous and Mesoporous Materials, 86 (2005) 124. oldal

[4] O. Czakkel, E. Geissler, A. Moussaïd, B. Koczka, K. László: Microporous and Mesoporous Materials, 126 (2009) 213. oldal

[5] F.J. Maldonado-Hodar, C. Moreno-Castilla, J. Rivera-Utrilla: Applied Catalysis A 203 (2000) 151. oldal

[6] O. Czakkel, E. Geissler, I.M. Szilágyi, E. Székely, K. László: Journal of Colloid and Interface Science, 337 (2009) 513. oldal